History

 

प्रदेश नं. ५ प्रहरी कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको नामावली:-

सि.नं.  दर्जा  नाम, थर देखि  सम्म 
प्र.अ.म.नि. मिङमार लामा २०७४।०५।१४ २०७४।०८।०७
प्र.ना.म.नि. मधु प्रसाद पुडासैनी २०७४।०८।०८ २०७४।१२।२८
  प्र.ना.म.नि शेर बहादुर बस्नेत २०७५।०२।०९ हाल सम्म