Organization Structure

५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नयाँ सांगठनिक संरचना

५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संरचना