Training Activities

आ.ब. २०७४।०७५ को तालिमको एकमुष्ट विवरणः

सि.नं.  तालिमको विवरण  संख्या  कैफियत 
 १  प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभुत तालिम (अल्पकालिन)  ४७  
 २ प्रहरी जवान आधारभुत तालिम ६८२  
 ३ उन्नत तालिम (बिदेश)  
 ४ उन्नत तालिम (प्रदेश भित्र) ८४२  
 ५ उन्नत तालिम (प्रदेश बाहिर) २६६  
 ६ तालिमरत रि.प्र.ज. ४१६  
जम्मा २२६०